Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Bivši kolodvor

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    23.03.2020.
  • Adresa Božidara Adžije 16b
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 277,00
  • Katnost P

Opis štete

Na zgradi nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom. Zgrada se smatra sigurnom.