Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Ustanova Zagreb film

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    29.03.2020.
  • Adresa Nova Ves 18
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1781
  • m2 GBP 1.600,00

Opis štete

Preporuka: Sobu 51 zatvoriti do hitne intervencije. Detaljno pregledati istočni dio u prizemlju i na II katu. Luk dvorišta ograditi ogradom. Sanirati sve pukotine u zidu. Aneks zgrade Nova Ves 18 je u takvom stanju da se ne može koristiti, treba hitnu sanaciju.

Opaska

U2 s preporukom. Sobu 51 zatvoriti do hitne intervencije. Detaljno pregledati istočni dio u prizemlju i na II katu. Luk dvorišta ograditi ogradom. Sanirati sve pukotine u zidu.