Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tiskara Znanje

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    07.04.2020.
  • Adresa Ulica Matka Mandića 2
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 5.379,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Uočena su oštećenja završnih slojeva žbuke i boje, spojevi na gipskartonskim pločama i nekoliko manjih oštećenja keramike u sanitarijama. Evidentirana su oštećenja pregradnih zidova sa karakterističnim kosim pukotinama. Detaljnije i točnije podatke o stupnju oštećenja samih zidova, greda i međukatne konstrukcije utvrditi će se naknadno nakon što se uklone završni slojevi. AB nosiva konstrukcija središnje hale sa lučnom dijelovima svoda ima oštećenja na spojevima dvije različite plohe svoda.Smatra se da ovaj kompleks nema značajnih oštećenja te da se može koristit,i a kod sanacije svakako obaviti detaljan pregled nosivih elemenata.