Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Vodnikova

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Vodnikova 14
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.100,00
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima, te odvajanja i lokalno opadanja žbuke.Najveća opasnost zidani dimnjak koji se cijelom svojom visinom odvojio od zida i prijetio urušavanjem na ravni krov objekta.Na uličnom pročelju ima vidljivih oštećenja u obliku pukotina kao i odlomljenih dijelova fasade. Dimnjak uklonjen.