Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Dukljaninova

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Dukljaninova 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1900
  • m2 GBP 700,00
  • Katnost P+4

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima. Vidljiva oštećenja u nadvojima iznad prozora. Oštećenja vidljiva n akrovu i na dimnjacima sanirat će se preko pričuve.