Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Republike Austrije

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Republike Austrije 18
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1889
  • m2 GBP 1.500,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima. Najveću opasnost predstavljalo urušavanje dimnjaka. Oštećeni su dimnjaci bojlera.

Opaska

PN2 potrebne mjere hitne intervencije na uklanjanju dimnjaka, južna strana. Uklonjen.