Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Trnje

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Ulica grada Vukovara 56-60
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1948
  • m2 GBP 11.000,00
  • Katnost Po+P+Gal+5

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima, te odvajanja i lokalno opadanja žbuke. Jača oštećenja i opadanje žbuke vidljivo na poprečnim gredama hodnika i pregradnim zidovima. U potresu od 29.12.2020. nastala su oštećenja na vanjskim stupovima (4 kom).