Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Medveščak

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Draškovićeva 15
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 7.600,00
  • Katnost Po+P+5

Opis štete

Vizualnim pregledom je nemoguće sa sigurnošću utvrditi stupanj oštećenja koja su jaka.Duboke i široke pukotine s odlomljenim dijelovima žbuke. Polukružni zid stubišta svojom cijelom visinom ima pukotine kako izvana tako i iznutra. Usljed puknuća cijevi grijanja došlo je do poplave pa su stradali i podovi. Uočena su i značajnija oštećenja zidova na kojima su vidljive karakteristične "X" pukotine. Na uličnom pročelju vidljiva posmična pukotina.

Opaska

V kat(potkrovlje neupotrebljivo i dvorište zbog opasnosti urušavanja dimnjaka)