Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Maksimir

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Petrova 116
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1941
  • m2 GBP 1.900,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Jača oštećenja, duboke i široke pukotine s odlomljenim dijelovima žbuke na nosivim i pregradnim zidovima, vidljive karakteristične "X" pukotine. Najviše stradao dio stubišta na mjestu naglavnih greda kao i prostorije na I katu.

Opaska

Privremeno neuporabljiv s naznakom da je potreban detaljan pregled