Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Črnomerec

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Trg Francuske Republike 15
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.200,00
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Oštećenja vidljiva u obliku pukotina na oblogama zidova i stropova, te pukotina na istočnom pročelju.