Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Centar

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Ilica 25
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1907
  • m2 GBP 9.000,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Jača oštećenja, duboke i široke pukotine s odlomljenim dijelovima žbuke na nosivim zidovima koji okružuju stepenište, na nosivim i pregradnim zidovima vidljive karakteristične "X" pukotine. Krovna konstrukcija dosta oštećena, oštećenja od urušavanja dimnjaka.