Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Palača Dverce

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    06.04.2020.
  • Adresa Katarinski trg 6
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.000,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Šteta u obliku većih i manjih pukotina na zidovima i stropovima. Najveću opasnost predstavljao je dimnjak s južne strane zbog urušavanja i pada dijelova na prolaznike, te je isti uklonjen.

Opaska

Pregledana od strane GZZZSKIP