Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stara gradska vijećnica

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Sv. Ćirila i Metoda 5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1894
  • m2 GBP 10.600,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Nije narušena statička stabilnost objekta kao cijeline. Šteta u obliku većih imanjih pukotina na zidovima i stropovima, te velika oštećenja na stropu "A" dvorane i vidljiva ulegnuća s donje strane. Urušeni dimnjaci i dio zabatnog zida prema dvorištu Freudreichove. U potresu od 29.12.2020. urušio se jedan dimnjak i oštetio dio krovne konstrukcije i dio ravnog krova iznad galerije Kristofora Stankovića. Naknadnim pregledom utvrđeno je da je potrebno srušiti još 14 dimnjaka koji su popucali i predstavljaju opasnost urušavanjem.