Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zgrada gradske uprave

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Trg Stjepana Radića 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1958
  • m2 GBP 17.000,00
  • Katnost Vp+Np+5

Opis štete

Šteta u obliku većih i manjih pukotina na zidovima i stropovima. Oštećeni stupovi na terasi 5. kata koji nose nadstrešnicu. Vidljiva oštećenja na južnom pročelju na mjestu dilatacije.