Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kapela Šolman

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja Hermana Bolles 27
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1900
  • m2 GBP 25,00
  • Katnost P

Opis štete

Otpali dijelovi ukrasa, oštećenja na kamenim blokovima koji su izmaknuti iz ležišta