Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kapela Rabuz 3 polje

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Aleja Hermana Bolles 27
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1880
  • m2 GBP 30,00
  • Katnost P

Opis štete

Otpali dijelovi ukrasa na fasadi, oštećen i otpao križ sa vrha krovišta