Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tržnica Branimirova

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Ulica Kneza Branimira 67
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1939
  • m2 GBP 1.400,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Urušavanje dimnjaka na zgradi (skinuti ostaci dimnjaka, potrebna sanacija), odpadanje dijela fasade te oštećenje zidova stubišta i kancelarije na 4. katu