Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tržnica Dolac

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Dolac 2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 4.066,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Hala tržnice - manja oštećenja na stropu

Opaska

Objekti su upotrebljivi ali je potrebna stručna procjena u svrhu sanacije