Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska plinara Zagreb

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1973
  • m2 GBP 1.200,00
  • Katnost P+3

Opis štete

Na mjestima dilatacija se vide oštećenja u obliku odlamanja žbuke. Vidljiva su i oštećenja zidova ispune koja su nastala uslijed nemogućnosti deformiranja zida od opeke,odnosno različite sposobnosti deformiranja kod AB i konstrukcija od opeke.

Opaska

N1 zbog vanjskih utjecaja