Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

AGM d.o.o.

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    04.06.2020.
  • Adresa Mihanovićeva ulica 28
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1899
  • m2 GBP 450,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Nakon potresa od 20.03.2020. nastalo je oštećenje na vrhu zgrade: atika i betonska ograda su djelomično popucale. Također je stradao poslovni prostor na prvom katu: popucala žbuka na zidovima, djelomično rupture na zidovima, oštećenje i djelomičan pad žbuke sa stropa.

Opaska

PN2 zbog oštećenja - potres 20.03.2020. dodijeljena je narančasta naljepnica glede zgrade u cijelosti, radi oštećenja atike i betonske ograde. Dana 04.06.2020. godine statičar je pregledao sanaciju oštećenja atike i betonske ograde i dodijelio zgradi zelenu naljepnicu U2 - uporabljivo s preporukom. Poslovni prostor na prvom katu nije saniran i opasan je za boravak. Prostor treba detaljno pregledati i izraditi projekt i plan sanacije.