Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    10.04.2020.
  • Adresa Ilica 5
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1830
  • m2 GBP 97,70
  • Katnost 1

Opis štete

U više prostorija oštećeni zidovi, kose – horizontalne pukotine na nekoliko zidova u prostoru, puknuća nadvoja nad vratima i otpala žbuka sa zidova i stropova