Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Streljana "Medveščak"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    24.04.2020.
  • Adresa Trg kralja Petra Krešimira IV. 3
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 112,61

Opis štete

Oštećenje zida te nadvoja iznad prozora

Opaska

Sanacija objekta izvršena.