Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dvorana "Medulićeva"

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Medulićeva ulica 8
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 484,25

Opis štete

Oštećenja glavnog i prigrađenog objekta te krovišta

Opaska

Izrađen elaborat o stanju objekta, u tijeku izrada projekta sanacije.