Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom za starije osobe Sveta Ana

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    29.05.2020.
  • Adresa Islandska ulica 2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1976
  • m2 GBP 12.579,00
  • Katnost Po+P+4+Pk

Opis štete

Lokalno pukotine u zidovima, pregradama, balkonima i ostakljenju, te oštećena oborinska odvodnja