Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Šašinovec''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Ulica I. Granđe 58
  • Naselje Šašinovec
  • m2 GBP 60,00

Opis štete

sitnije pukotine