Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Sesvetska Selnica''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Selnička ulica 69
  • Naselje Sesvete
  • m2 GBP 159,00

Opis štete

sitnije pukotine