Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO "Luka"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Ulica Milke Trnine 4
  • Naselje Sesvete
  • m2 GBP 160,00

Opis štete

Sitnije pukotine