Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Kraljevečki Novaki''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Mesci 24
  • Naselje Sesvete
  • m2 GBP 85,00

Opis štete

Sitnije pukotine