Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Av. V. Holjevca 22

Opaska

Ispostava Novi Zagreb