Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Draškovićeva 13
  • m2 GBP 0,00