Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Centar

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Kruge 44
  • m2 GBP 0,00

Opaska

ZS Trnje